Paryavaran Raksha Abhiyan

A Programme based on “Save Environment” (Paryavaran Raksha) on dated 9th Sep , 2016 at Vishvakarma Mandir Near Sabarmati, Ahmedabad.